اخبار گروه زنان و زایمان

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/09/11-6:11

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

موضوع : مولتيپل تروما در بارداري

استاد : سركار خانم دكتر ابراهيم بابايي

دستيار : خانم دكتر شريفيان

زمان : دوشنبه 98/9/11 - ساعت9 صبح

مكان : بيمارستان شهيدبهشتي

اسلايدهاي مربوطه در سايت گروه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

اصلاحيه منابع آزمون ارتقا سال 99

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/09/07-10:10

برنامه هاي آذر ماه 98

تاریخ ایجاد شنبه,1398/09/02-6:42

برنامه هاي آذر ماه 98 گروه بر روي سايت مي باشد .

برنامه بازآموزي گروه زنان و مامايي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/08/19-8:42

برنامه بازآموزي ساليانه گروه زنان و مامايي سال 1398 در سايت گروه قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

 

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/08/19-8:37

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

موضوع : recurrent implantation faulure

استاد : سركار خانم دكتر نقشينه

دستيار : خانم دكتر روان

زمان : دوشنبه 98/8/20 - ساعت 9 صبح

مكان : بيمارستان شهيد بهشتي

اسلايدهاي مربوطه در سايت گروه زنان قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

برنامه هاي آبان ماه 98

تاریخ ایجاد شنبه,1398/08/11-6:00

برنامه هاي آبان ماه 98 بر روي سايت گروه قابل مشاهده مي باشد .

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/08/02-9:32

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

موضوع : انسداد روده و حاملگي

استاد : سركار خانم دكتر موحدي

دستيار : خانم دكتر ميرحسيني

زمان : دوشنبه 98/8/6 - ساعت 9 صبح

مكان : بيمارستان شهيد بهشتي

اسلايدهاي مربوطه در سايت گروه قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

منابع آزمون ارتقا سال 99

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/07/25-8:49

منابع آزمون ارتقا و گواهينامه تخصصي و دانشنامه سال 99 دستياران بر روي سايت گروه در قسمت اموزش تخصصي مي باشد .

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه زنان و زایمان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir