جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد قارچ شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/09/19-7:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

عنوان پایان نامه : بررسی توزیع فراوانی قارچهای درماتوفیتی کراتینوفیلیک به روش مورفولوژی و مولکولی در خاک مناطقی از شهر اصفهان در سال 1396 فصل بهار

نام و نام خانوادگی دانشجو: شهباز یوسفی جلالی       استاد راهنما : دکتر پروین دهقان    استادان مشاور : دکتر مصطفی چادگانی پور 

زمان : سه شنبه 1397/9/20              مکان: سالن شورای گروه انگل و قارچ شناسی 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir