جلسه ارزشيابي رزيدنتها گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/07/30-9:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

روز 28/7/97 اساتيد گروه ارولوژي در دفتر گروه به ارزيابي اخلاقي و حرفه اي رزيدنتها در يك ماه گذشته سال تحصيلي نموده اند و در اين جلسه نقاط ضعف و قوت دستياران مطرح شدو براي هر يك از آنها نمرات ارزشيابي محاسبه گرديد .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir