جلسه شورای پژوهشی گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/04/05-8:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

   در ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 1397/3/24 جلسه شورای پژوهشی در محل دفتر گروه تشکیل و یک مورد دفاع از مقاله پایان نامه توسط آقای دکتر سید هاشم موسوی دستیار فلوشیپ ویتره و رتین انجام و دو مورد عنوان پروپوزال مربوط دستیاران چشم پزشکی بنام آقایان دکتر سعیدرضا مشفقی و دکتر سید طه میرجانی به تصویب رسید .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir