اخبار گروه عفونی

شورای پژوهشی مهرماه 96

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/06/30-12:11

شورای پژوهشی مهرماه در تاریخ 96/7/22 تشکیل خواهد شد.

اشنایی با نرم افزار گسترده ی اطلاعات هیات علمی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/06/30-12:37

قابل توجه اساتید محترم گروه:

جلسه ی اشنایی با نرم افزار گسترده ی اطلاعات هیات علمی روز شنبه مورخ 96/7/15 ساعت 8:30 در اتاق اساتید گروه بیماریهای عفونی تشکیل خواهد شد.

ساعات کلاس ها و مورنینگ ها

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/06/30-12:04

قابل توجه دستیاران و کاراموزان محترم:

ساعت شروع کلاسهای درس رزیدنتی و مورنینگ ها از ساعت 8:15, به ساعت 8:30 تغییر یافته است. کلاس درس اکسترنها راس ساعت 11:30 اغاز میگردد.

Journal club های مهرماه 96

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/06/30-11:55

ژورنال کلاب های مهرماه در تاریخ 96/7/6 با موضوع Acute sinusitis in adult و در تاریخ 96/7/13 با موضوع Urinary tract infections in older men  تشکیل خواهد شد.

برنامه ی مهرماه 96

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/06/30-12:16

برنامه ی اساتید, دستیاران, کارورزان و کاراموزان در مهرماه 96 در قسمت کشیک ها و برنامه ی راند به تفکیک قابل مشاهده میباشد.

 فایل کامل برنامه مهرماه 96 گروه بیماریهای عفونی

فرم جمع بندی فعالیتهای سالیانه اعضای محترم هیات علمی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/06/20-13:56

قابل توجه اساتید محترم گروه:

فرم جمع بندی فعالیتهای سالیانه اعضای محترم هیات علمی جهت ترفیع پایه را تکمیل فرمایید و تا اخر هفته به دفتر گروه تحویل دهید.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه عفونی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir