شورای پژوهشی گروه اردیبهشت ماه 97

تاریخ ایجاد جمعه,1398/02/06-6:35
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

شورای پژوهشی گروه در اریبهشت ماه 98 در تاریخهای 98/2/7 و 98/2/28 در اتاق اساتید گروه عفونی ورودی یک طبقه ی 4 تشکیل خواهد شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir