روشهای پیشرفته ایمنی شناسی و ایمنوشیمی دکتری تخصصی گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/11/26-9:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

سال تحصیلی:98-99

نیمسال: اول               دوم*           تابستان

تعداد دانشجو:4

رشته:ایمنی شناسی

دوره: علوم پایه *             فیزیوپاتولوژی

نام نماینده و شماره همراه:خانم رحمتی

گروه آموزشی:ایمنی شناسی

نام درس:روشهای پیشرفته ایمونولوژی و ایمونوشیمی

آدرس دفتر :دانشکده پزشکی

نام مسوول درس (واحد):دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی

شماره درس:132624

ساعت و روزهای تماس:

روز و ساعت برگزاری:

محل برگزاری:گروه ایمنی شناسی

تلفن:03137929031

ساعت و نوع درس: ....      نظری*                عملی

دروس پیش نیاز:

E-mail:mghakemi@med.mui.ac.ir

هدف کلی درس:آموزش روش های آزمایشگاهی پیشرفته در آزمایشگاه ایمونولوژی برای اهداف مختلف پژوهشی و تشخیصی

اهداف اختصاصی:

فراگیری اصول و روش های ساخت و تهیه محلول های آزمایشگاهی. فراگیری اصول تخلیص انواع پروتئین ها و اندازه گیری غلظت آنها. فراگیری انواع روش های آنالیز پروتئین ها و تعیین هویت آنها. فراگیری اصول کشت سلول ها و شیوه های شناسایی و ارزیابی آنها. فراگیری روش های سنجش ایمنی

منابع اصلی درس (عنوان کتاب یا درسنامه، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

کتاب راهنمای علمی و عملی در آزمایشگاه ایمونوشیمی. نوشته دکتر رضا فلک و همکاران. نشر جامعه نگر آخرین ویراست  

 

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...):

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی حین دوره شامل کوئیز، تکالیف، امتخان میان ترم و...):ارائه دانشجو

ب) تراکمی (ارزشیابی پایان دوره):امتحان پایان ترم تشریحی

 

بارم:5

بارم:15

وظایف دانشجو: شرکت منظم و فعال در کلاس ها و ارائه سمینار درباره سرفصل هایی که به ایشان محول می شود. انجام کارهای عملی و تهیه گزارش کار

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی در طول دوره:برگزاری کلاس ها و ارائه دروس به صورت جذاب علمی و رفتار محترمانه با دانشجویان. رعایت قوانین و سیاست های آموزشی از جمله حضور و غیاب و شئونات دانشگاهی 

تاريخ امتحان ميان ترم:

تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

         
 

 

منبع این سرفصل

نظری یا عملی

اسلاید

مدرس

عنوان

(بر اساس سرفصل‌های برنامه ملی مصوب 1/5/1396 تدوین گردد)

ساعت

تاریخ

رديف

صفحات

فصل

اسم منبع

 

 

 

 

 

دکتر حاکمی

محلول سازی و بافرها

 

 

1

 

 

 

 

 

دکتر مرضیه رضایی

روشهای جدا کردن سلولها از خون و بافت

 

 

2

 

 

 

 

 

دکتر حاکمی

روشهای کشت سلول

 

 

3

 

 

 

 

 

دکتر حاکمی

اصول تخلیص عصاره خام پروتئینی

 

 

4

 

 

 

 

 

دکتر حاکمی

تکنیک های مختلف شناسائی و اندازه گیری پروتئین ها

 

 

5

 

 

 

 

 

دکتر اسمعیل

انواع روشهای کروماتوگرافی و کاربرد آن ها در ایمونولوژی

 

 

6

 

 

 

 

 

دکتر حاکمی

روشهای تولید پلی کلونال آنتی بادی و ایمونیزاسیون حیوان آزمایشگاهی

 

 

7

 

 

 

 

 

دکتر مرضیه رضایی

تکنیک تولید مونوکلونال آنتی بادی (تولید هیبریدوما (ascetic fluid)

 

 

8

 

 

 

 

 

دکتر مرضیه رضایی

تکنیک تولید مونوکلونال آنتی بادی (Recombinant)

 

 

9

 

 

 

 

 

دکتر اسمعیل

روشهای لیبل کردن آنتی بادی ها جهت Immunoassay

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

دکتر اسمعیل

فلوسیتومتری و کاربردهای آن

 

 

11

 

 

 

 

 

دکتر حاکمی

انواع Immunoassay و کاربرد آنها 1 (ELISA)

 

 

12

 

 

 

 

 

دکتر مرضیه رضایی

انواع Immunoassay و کاربرد آنها 2 (کمی لومینسانس، ایمونوفلورسانس و RIA)

 

 

13

 

 

 

 

 

دکتر اسمعیل

انواع الکتروفورز و بلاتینگ و کاربرد آن ها

 

 

14

 

 

 

 

 

دکتر اسمعیل

روشهای سنجش تکثیر سلولی (CSFE)

 

 

15

 

 

 

 

 

دکتر مرضیه رضایی

اندازه گیری Cytotoxicity سلولی (MTT)

 

 

16

 

 

 

 

 

دکتر اسمعیل

روشهای رسوب گذاری ایمنی

 

 

17

          دکتر حاکمی سنجش بیان مولکولهای ایمونولوژیک با روشهای مولکولی Real time PCR, PCR     18
          دکتر مرضیه رضایی
ایمونوهیستوشیمی
    19

 

 

مجموع صفحات:

                     
 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir