جلسه دفاع

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/22-10:01
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه دفاع خانم لیلا قیطانی

موضوع: بررسی فراوانی آنزیم کارباپنماز و ژن bla-KPC در ایزوله های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از بیمارستانهای منتخب شهر اصفهان و تعیین اثر سینرژیسمی مروپنم و کلیستین در مهار رشد آنها در سال 1396.

استاد راهنما: آقای دکتر فاضلی

زمان: چهار شنبه 97/3/23 ساعت 12-10 تالار فرهیختگان

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir