تازه های میکروب شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/05/02-7:50
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ابر باکتری Escherichia coli در روده زنان بدون علامت ممکن است یافت شود(ادامه مطلب)

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir