جلسه شوراي پژوهشي

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/06/28-5:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 98/7/1 ساعت 7:30  جهت دفاع از پايان نامه هاي دستياري برگزار مي گردد .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir