امتحان ميان ترم دانشجويان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/11/28-5:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

امتحان ميان ترم نظري دانشجويان دي، بهمن و اسفند ماه 97 گروه جراحي روز يكشنبه مورخ 97/11/28 ساعت 12:30 در دانشكده پزشكي برگزار مي گردد .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir