فراخوان

تاریخ ایجاد شنبه,1398/02/21-10:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

چهارمين فراخوان مركز ملي تحقيقات راهبردي آموزش پزشكي (نصر)

/sites/default/files/users/ghb-ent/nasr.pdf

/sites/default/files/users/ghb-ent/Nasr1.pdf

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir