شوراي گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/03/30-14:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شوراي گروه در تاريخ 97/3/31 ساعت 8 صبح در بيمارستان كاشاني برگزار مي گردد

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir