شوراي گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/03/30-10:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شوراي گروه در تاريخ 97/3/31 ساعت 8 صبح در بيمارستان كاشاني برگزار مي گردد

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir