دستورالعمل اجرايي خروج از طرح تمام وقتي اعضاء هيات علمي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/06/05-11:25

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir