کنفرانسهای بخشهای فوق تخصص و تخصصی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/12/19-7:48
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
بخش فوق تخصصی نفرولوژی /sites/default/files/users/dakheli/8.12.96%20n.pdf
بخش فوق تخصصی روماتولوژی /sites/default/files/users/dakheli/9.12.96%20r.pdf
بخش تخصصی جنرال /sites/default/files/users/dakheli/9.12.96.pdf
بخش فوق تخصصی ریه /sites/default/files/users/dakheli/7.12.96%20res.pdf
بخش فوق تخصصی غدد و متابولیسم  

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir