علوم تشریحی اعصاب 01 و 02

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/15-12:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:98-97

نیمسال:     اول     

رشته: پزشکی 

دوره: علوم پایه

گروه آموزشی:علوم تشریحی

نام درس:علوم تشریحی اعصاب 01

نام مسوول درس (واحد):دکتر عباسعلی ربیعی

شماره درس  :1112343108

روز و ساعت برگزاری: سه شنبه 10-12 

محل برگزاری: 

تعداد و نوع واحد: 1.5     نظری       0.5     عملی

دروس پیش نیاز: مقدمات علوم تشریحی

تلفن:37929003

ساعت و روزهای تماس: همه روزهای کاری بجز ساعاتی که طبق برنامه هفتگی، مدرس در جلسه درس یا شوراهای دانشگاه حضور دارد

آدرس ایمیل: 

ab_rabiei@med.mui.ac.ir

آدرس دفتر : دانشکده پزشکی- جنب تالار هشت گوش

تعداد دانشجو:                                                                         

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

 

هدف کلی درس:

آموزش در سطحی که فراگیر با وضعیت تشریحی سیستم اعصاب آشنا شده و بتواند از آن درجهت معاینه فیزیکی و تجزیه و تحلیل مطالب بالینی استفاده نماید.

- برای یادگیری درس معاینه فیزیکی (در نیمسال 6) کافی باشد.

- توانایی شناسایی اجزاء اصلی دستگاه عصبی مرکزی در تصاویر CT و MRI را به فراگیر بدهد.

- دانش کافی برای topical diagnosis (در حد پزشک عمومی) را داشته باشد.

اهداف اختصاصی:

 1. دانشجو پس از پایان دوره باید بتواند:

 2. نحوه تکامل دستگاه عصبی را شرح دهد.
 3. اجزای میکروسکوپیک سیستم اعصاب را شناسایی نماید.
 4. ماده سفید، خاکستری و نمای ظاهری نخاع را شرح دهد.
 5. نکات بالینی مربوط به آسیبها و بیماریهای نخاع راتوضیح دهد.
 6. ماده سفید، خاکستری و نمای ظاهری ساقه مغز همراه با نکات بالینی آن را شرح دهد.
 7. مخچه را از نظر نمای ظاهری، ماده سفید و خاکستری و نکات بالینی آن را توضیح دهد.
 8. نیمکره های مغزی را به لحاظ توپوگرافی، جایروسها، شیارها و هسته های قاعده ای را شرح دهد.
 9. خونرسانی مغز، آنژیوگرافی و انواع خونریزیهای CNS را شرح دهد.
 10. سیستم عصبی خودکار را شرح دهد.

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

کد 01: ویرایش دوم neuroanatomy through clinical cases  و درسنامه

کد 02: ویرایش هفتم Snell's Clinical Neuroanatomy و مطالب سرکلاسی

(pdf هر دو کتاب، برای رساندن به دانشجویان، در اختیار نماینده محترم قرار می گیرد)

منابع بخش بافت شناسی و جنین شناسی نیز توسط اساتید درس، ارائه خواهند شد.

منابع فرعی درس:

برای تصاویر CT scan و MRI: جلد نخست از ویرایش سوم اطلس pocket atlas of sectional anatomy

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی حین دوره شامل کوئیز، تکالیف، امتخان میان ترم و...): کوییز 2 نمره- فعالیت کلاسی 2 نمره میان ترم 8 نمره

ب) تراکمی (ارزشیابی پایان دوره):

 

بارم: 12 نمره

بارم: 8 نمره

 
 
- کد 02: میان دوره و پایان دوره هر کدام 10 نمره (سهم آزمون های طی دوره نیز جزء همین دو 10 نمره است).

وظایف دانشجو:

 • حضور مستمر و فعال در کلاس درس
 • مطالعه و پیش خوانی دروس بر اساس برنامه درسی ارائه شده

شرکت موثر در کوئیزهای امتحانی

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی در طول دوره:

 • غیبت غیر موجه کلاس به ازای هر غیبت 1 نمره کسر می گردد.
 • غیبت بیش از 3 جلسه معادل با نمره صفر می باشد.
 • عدم حضور در کوئیز معادل کسر نمره کوییز از مجموعه نمره کامل خواهد بود.

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

جدول زمان بندی (دو تاریخ هرردیف، به ترتیب برای کدهای 01 و 02 است):

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

 

دکتر رشیدی

بافت شناسی سیستم اعصاب

10-12

97/11/16

97/11/17

1

 

 

دکتر هاشمی بنی

جنین شناسی سیستم اعصاب

10-12

97/11/23

97/11/24

2

 

Snell

دکتر ربیعی

مقدمات و مبانی درس نوروآناتومی

10-12

97/11/30

97/12/01

3

 

Snell

دکتر ربیعی

نخاع- نمای ظاهری ماده خاکستری

10-12

97/12/07

97/12/08

4

 

Snell

دکتر ربیعی

نخاع- ماده سفید- نکات بالینی

10-12

97/12/14

97/12/15

5

 

Snell

دکتر ربیعی

ساقه مغز- نمای ظاهری

10-12

97/12/21

97/12/22

 

 

Snell

 دکتر ربیعی

ساقه مغز- ماده خاکستری

10-12

98/01/18

98/01/19

7

 

Snell

دکتر ربیعی

ساقه مغز- ماده سفید- نکات بالینی

10-12

98/01/25

98/01/26

8

 

Snell

دکتر ربیعی

بطن های مغزی- گروش CSF- مخچه

10-12

98/02/01

98/02/02

9

 

Snell

 

دکتر ربیعی

دیانسفالن- توپوگرافی

10-12

98/02/08

98/02/09

10

 

Snell

دکتر ربیعی

تیمکره های مغزی- ماده سفید- هسته های قاعده مغز

10-12

98/02/15

98/02/16

11

 

Snell

دکتر ربیعی

سیستم لیمبیک- تشکیلات مشبک

10-12

98/02/22

98/02/23

12

 

Snell

 

دکتر ربیعی

سیستم عصبی خودکار

10-12

98/02/29

98/02/30

13

 

Snell

 

دکتر ربیعی

خونرسانی مغز

10-12

98/03/05

98/03/06

14

  Snell دکتر ربیعی اعصاب کرانیال- تشریح و معاینه 10-12

98/03/12

98/03/13

15

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir