علوم تشریحی اسکلتی عضلانی 01 دکتری حرفه ای گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/15-11:57
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:98-97

نیمسال:          دوم   

رشته: پزشکی عمومی

دوره: علوم پایه

گروه آموزشی: علوم تشریحی

نام درس: علوم تشریحی اسکلتی عضلانی

نام مسوول درس (واحد): دکتر علی والیانی 01

شماره درس  :1112341102

روز و ساعت برگزاری: دوشنبه 10-8

محل برگزاری: کلاس 23

تعداد و نوع واحد: 1/7   نظری       *         عملی

دروس پیش نیاز:

تلفن:37929160

ساعت و روزهای تماس:

آدرس Email:valiani@med.mui.ac.ir

آدرس دفتر : گروه علوم تشریحی طبقه همکف

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:آشنايي دانشجويان با سيستم اسكلتي عضلاني اندامها و كاربرد آن در پزشکی  

اهداف اختصاصی:

1- استخوانهای اندامهاي فوقاني و تحتاني را توضیح دهد.

2- مشخصات عضلات اندامهاي فوقاني وتحتاني را بيان كند .

 3-  فضاهاي تشريحي اندامهاي فوقاني و تحتاني را توضيح دهد . 

4-  مجاورت عروق و اعصاب مهم اندام هاي فوقاني و تحتاني را توضيح دهد .

5- موارد كلينيكي بر مبناي آموخته هاي آناتومي اندامهاي فوقاني و تحتاني را توضيح دهد .

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

  1.  درسنامه آناتومی اندام ، تالیف دکتر علی والیانی
  2.  Gray`s Anatomy for student (2015)ترجمه دکتر علی والیانی ، انتشارات حیدری
  3. کتاب جنین شناسی لانگمن (فصل...)

 

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...):

CD های ADAM , Grants Method of anatomy, Clinical Atlas (Netter)

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)               کوئیز و امتحان میان ترم                                               بارم:4+8  نمره                          ب) پايان دوره:              امتحان پايان ترم                                                                                                     بارم:8 نمره

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

تاخير در ورود و تعجيل در خروج از كلاس ممنوع است .

به ازاء هر جلسه غيبت 25/0 از نمره كل كسر خواهد شد .

دانشجوياني كه به سوالات كلاس پاسخ صحيح دهند 25/0 به نمره كل اضافه خواهد شد .

سوالات امتحان میانترم و پایانترم بصورت تشریحی است.

بيش از 4 جلسه غيبت ، نمره درس صفر گزارش خواهد شد.         

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

درسنامه

دکتر والیانی

هدف از تدريس آناتومي اندام ، مروري بر تقسيم بندي سيستم اسكلتي،انواع استخوانها.  تعريف مفصل و انواع آن، حركات مفاصل در اندامها

8-10

97/11/15

1

 

درسنامه

دکتر رشیدی

جنین شناسی و نحوه تکامل سیستم اسکلتی عضلانی

8-10

97/11/22

2

 

درسنامه

دکتر والیانی

نگاه كلي به اسكلت اندام فوقاني ، استخوانهاي كمربند شانه اي ( كلاويكل – اسكاپولا) ، استخوان بازو (هيو مروس) - استخوان های ساعد ( راديوس و اولنا) ، مچ دست ، كف دست و انگشتان و شکستگیهای شایع آنها

8-10

97/11/29

3

 

درسنامه

دکتر والیانی

حفره آگزيلاري ( موقعيت ،  جداره ها ، مشخصات عضلات )

محتويات حفره آگزيلاري ( شريان و وريد آگزيلاري عقده هاي لنفاوي کوئیز اول

8-10

97/12/06

4

 

درسنامه

دکتر والیانی

ادامه محتویات حفره آگزیلاری(شبكه بازويي) - عضلات ناحيه كتف ( دلتوئيد ، تراپزيوس ، Rotator Cuff ) فضاهاي سه گوش و چهارگوش ناحيه كتف و نکات کلینیکی  آنها 

8-10

97/12/13

5

 

درسنامه

دکتر والیانی

ناحیه بازو ( فاشیای سطحی و محتویات، فاشیای عمقی)، عضلات كمپارتمان قدامي و خلفي بازو (مشخصات عضلات) عروق بازو (شريان و وريد براكيال)، اعصاب بازو (موسكولوكوتانئوس، مدين، اولنار، راديال )، نکات کلینیکی بازو

8-10

97/12/20

6

 

درسنامه

دکتر والیانی

ناحیه ساعد ( فاشیای سطحی و محتویات ، فاسیای عمقی)، عضلات كمپارتمان قدامي ساعد ( مشخصات عضلات  گروه سطحي و عمقی) عروق و اعصاب ناحيه ساعد ( شريان هاي راديال و اولنار ) و نکات کلینیکی ساعد. کوئیز دوم

8-10

98/12/27

7

 

درسنامه

دکتر والیانی

اعصاب مدين ، اولنار و راديال ، عضلات کمپارتمان خلفی ساعد ( مشخصات عضلات  گروه سطحی وعمقی ) رتيناكولومهاي مچ دست ( فلكسور و اكستانسور  رتيناكولوم ) و محتويات آنها، نکات کلینیکی ساعد

8-10

98/01/19

8

 

درسنامه

دکتر والیانی

اهميت دست و عملكرد آن در زندگي روزمره ، Crease هاي دست ، انواع گرفتنها، عضلات ناحيه دست: عضلات تنار ، هيپوتنار، لومبريكالها و بين استخوانيها و مشخصات آنها، عروق دست ( قوسهاي سطحي و عمقي ) ، اعصاب دست، نکات کلینیکی  دست، مفاصل اندام فوقانی (گلنوهيومرال، استرنوكلاويكولار ، آكروميوكلاويكولار، آرنج ، راديواولنار فوقاني و تحتاني،  مچ دست) موقعیت، نوع، حرکات و مجاورت مفاصل، نکات کلینیکی آنها

8-10

98/01/26

9

 

درسنامه

دکتر والیانی

نگاه كلي به اسكلت اندام تحتاني – كمربند لگني ( استخوان هيپ )- استخوان ران (فمور)

استخوانهاي ساق( تيبيا و فيبولا) ، نگاه كلي به استخوانهاي پا ( تالوس، کالکانئوس و...) قوسهای کف پا و شکستگی های شایع آنها

8-10

98/02/02

10

  درسنامه دکتر والیانی

آشنايي و آناليز حركتي  راه رفتن ( Gait) ناحيه گلوتئال ( حدود و مشخصات عضلات سطحي و عمقي)

عروق و اعصاب ( شبكه ساكرال ) ناحيه گلوتئال ،عضله تنسور فاشيالاتا و نکات کلینیکی آنها کوئیزسوم

8-10 98/02/09 11

 

درسنامه

دکتر والیانی

ناحیه ران، فاشياي سطحي و عمقي ران،كمپارتمانهای خلفي، داخلي و قدامي ران (مشخصات عضلات ، عروق و اعصاب ) و نکات کلینیکی آنها

8-10

98/02/16

12

 

درسنامه

دکتر والیانی

فضاهاي تشريحي ناحيه قدامي داخلي ران ( مثلث فمورال ، غلاف فمورال ، كانال ادكتور) و محتويات آنها

8-10

98/02/23

13

 

درسنامه

دکتر والیانی

فاشياي سطحي و عمقي ساق پا، كمپارتمانهاي قدامي،خلفي وخارجي ساق (مشخصات عضلات ، عروق و اعصاب) و نکات کلینیکی آنها کوئیز چهارم  

8-10

98/02/30

14

 

درسنامه

دکتر والیانی

حفره پوپليتئال ومحتويات آن، رتيناكولومهاي مچ پا (اكستانسور، فلكسور و پرونئال ) و محتويات آنها. مشخصات عضلات پشت و كف پا ( لايه اول تا چهارم ) ، عروق و اعصاب ناحيه پا و نکات کلینیکی آنها

8-10

98/03/06

15

 

درسنامه

دکتر والیانی

مفاصل اندام تحتانی (هيپ ، زانو و مچ پا ( موقعيت ، نوع ، حركت و مجاورت آن ) و نکات کلینیکی آنها

8-10

98/03/13

16

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir