طرح های پژوهشی گروه عفونی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/11/04-1:07
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع طرح  نام مجری طرح  همکاران طرح کد طرح   تاریخ شروع طرح  تاریخ پایان طرح  توضیحات طرح

ررسی تأثیر پروتئین لاکتوفرین MIC وانکومایسین در انتروکوک های مقاوم دارای ژن VANB

دکتر فرزین خوروش     1394    
راه اندازی اولین بیوبانک بیماران نقص ایمنی اولیه در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دکتر رویا شرکت     1394    
ررسی و مقایسه شیوع آنتی بادی ضد هلیکوباکترپیلوری در بیماران تحت همودیالیز و گروه شاهد و ریسک دکتر بهروز عطایی     1394    
ررسی اتیولوژیک اپیدمی پنومونی در زندان دستگرد شهر اصفهان در سال ۱۳۹۰       1390    
مقايسه اثر عوارض و هزينه هاي درماني دو رژيم درماني متفاوت Dots در درمان بيماران مبتلا به سل ريوي  دکتر بهروز عطایی       1382  
مقايسه اثر دو رژيم درماني ريباويرين ايميون گلوبولين وريدي و ريباويرين كورتيكو استروئيد در درمان تب خونريزي دهندهكريمه كنگو دکتر حسن صالحی       1382  
بررسي توزيع جغرافياي كنه هاي استان اصفهان و ميزان آلودگي كنه هاي نرم با بورليا و كنه هاي سخت به ويروس تبخونريزي دهنده كريمه – كنگو  دکتر بهروز عطایی       1382  
بررسي توزيع فراواني تيتر Anti HBs در پزشكان جراحي واكسينه شده بر عليه هپاتيت B بر حسب اثر بخشي و ايمنيزايي واكسن در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان دکتر ایرج کریمی - دکتر رویا شرکت       1381  
 بررسي فراواني نسبي موارد سرولوژي مثبت سيتومگالوويروس در زنان با حاملگي ترم و مقايسه آن با سرولوژي خون بند ناف در بيمارستانهاي شهيد بهشتي و الزهرا شهر اصفهان  دکتر رویا شرکت       1382  
بررسي مقايسه اي شيوع هپاتيت B و C  و آلودگي HIV در زندانيان مرتبط با مواد مخدر در زندانهاي مراكز استانلرستان، چهارمحال بختياري دکتر عباسعلی جوادی       1381  
مقايسه فراواني اتو آنتي باديهاي ضد نوتروفيلي و انواع آن در بيماران مبتلا به سل و گروه شاهد در مراجعه كنندگان بهمركز مبارزه با سل و بخش عفوني بيمارستان الزهرا دکتر رویا شرکت -دکتر کامیار مصطفوی زاده       1383  
ررسی مقایسه ای کیفیت زندگی QOL در مبتلایان به بیماریهای مزمن کبدی ناشی از هپاتیت B و C با گروه شاهد   دکتر بهروز عطایی       1383  
بررسي حداقل اثر كشندگي عصاره گياه خوشاريزه بر روي مخمر كانديدامخمر آلبيكانس در مقايسه با آمفوتريسين دکتر مجید آویژگان       1384  
بررسی شیوع آلودگی هپاتیت B,E,A  در استان اصفهان  دکتر بهروز عطایی       1384  
بررسي اثر مكمل روي بر پروفايل T  لنفوسيت ها در بيماران مبتلا به ايدز دكتر ايرج كريمي       1387  
بررسي شيوع آلودگي به ويروس هپاتيت B و C در كاركنان سالنهاي آرايش شهر اصفهان  دكتر بهروز عطائي       1388  
بررسي شيوع هپاتيت D در حاملين مزمن ويروس هپاتيت B در اصفهان دكتر بهروز عطائي       1387  
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir