شورای پژوهشی گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/05/07-11:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
96/3/3 دفاع از پروپوزال خانم مریم حسین دخت - دکترای پزشکی مولکولی
95/11/23 دفاع از پروپوزال خانم مهرناز جهانی - کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 
95/11/16 دفاع از پروپوزال خانم زهرا جزعباسعلیان -کارشناسی اشد ژنتیک انسانی
95/11/16 دفاع از پروپوزال خانم روشنک سجادی- کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی
95/11/9 دفاع از پروپوزال خانم مائده گنجی- کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی
95/11/9 دفاع از پروپوزال خانم نوشین زاهدی - کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 
95/11/2 دفاع از پروپوزال خانم مهدیه سرمدی - کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 
95/11/2 دفاع از پروپوزال خانم فرنوش کیانپور- کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 
95/10/18 دفاع از پروپوزال خانم صفورا قلمکاری - کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی
95/8/22 دفاع از پروپوزال آقای شایان ضیایی- دکترای پزشکی مولکولی
95/7/24 دفاع از پروپوزال خانم ژاله اسدی فخر - کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی
95/7/3 دفاع از پروپوزال خانم پریسا باقری- کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir