شورای پژوهشی گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/06/17-10:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
  تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
  97/5/27 دفاع از پروپوزال آقای مهدی خرمی- دکتری ژنتیک پزشکی
  97/5/27 دفاع از پروپوزال خانم  مریم عابدی - دکتری ژنتیک پزشکی
  97/5/27 دفاع از پروپوزال خانم رقیه دهقان- دکتری ژنتیک پزشکی 
  97/2/8 دفاع از پروپوزال خانم نوشین زاهدی- کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
  96/11/29 دفاع از پروپوزال خانم لیلا صابری- کارشناسی ارشد ژنتیک 
  96/11/21 دفاع از پروپوزال خانم شیوا معین - دکتری پزشکی مولکولی 
  96/10/23 دفاع از پروپوزال خانم ضحی کمالی - کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
  96/10/23 دفاع از پروپوزال خانم الناز رحیمی - کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
  96/10/16  دفاع از پروپوزال خانم مرضیه حسین زاده - کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی
  96/10/16 دفاع از پروپوزال خانم نیوشا مولوی - کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی
  96/10/9 دفاع از پروپوزال خانم مهسا رحیمی - کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 
  96/10/2 دفاع از پروپوزال خانم زهره امیرخانی- کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 
  96/10/2 دفاع از پروپوزال خانم فاطمه فخر- کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی
  96/9/18 دفاع از پروپوزال خانم زینب عبداللهی- کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 
  96/9/18 دفاع از پروپوزال خانم پانیذ میار- کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی
  96/9/11 دفاع از پروپوزال خانم آوا قدیری - کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 
  96/3/3 دفاع از پروپوزال خانم مریم حسین دخت - دکترای پزشکی مولکولی
  95/11/23 دفاع از پروپوزال خانم مهرناز جهانی - کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 
  95/11/16 دفاع از پروپوزال خانم زهرا جزعباسعلیان -کارشناسی اشد ژنتیک انسانی
  95/11/16 دفاع از پروپوزال خانم روشنک سجادی- کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی
  95/11/9 دفاع از پروپوزال خانم مائده گنجی- کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی
  95/11/9 دفاع از پروپوزال خانم نوشین زاهدی - کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 
  95/11/2 دفاع از پروپوزال خانم مهدیه سرمدی - کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 
  95/11/2 دفاع از پروپوزال خانم فرنوش کیانپور- کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 
  95/10/18 دفاع از پروپوزال خانم صفورا قلمکاری - کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی
  95/8/22 دفاع از پروپوزال آقای شایان ضیایی- دکترای پزشکی مولکولی
  95/7/24 دفاع از پروپوزال خانم ژاله اسدی فخر - کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی
  95/7/3 دفاع از پروپوزال خانم پریسا باقری- کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir