شورای پژوهشی گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/01/23-8:10
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
98/8/25 دفاع از پروپوزال آقای عرفان خرم- کارشناسی ارشد زیست فناوری
98/8/18 دفاع از پروپوزال خانم فاطمه فائزه احمدی- کارشناسی ارشد ژنتیک 
98/8/18 دفاع از پروپوزال خانم فاطمه بصیره بهرامی- کارشناسی ارشد ژنتیک 
98/8/11 دفاع از پروپوزال آقای منصور بوسعیدی- کارشناسی ارشد زیست فناوری
98/8/11 دفاع از پروپوزال خانم زهرا محمدی- کارشناسی ارشد ژنتیک 
98/8/4 دفاع از پروپوزال خانم راضیه رضایی - کارشناسی ارشد زیست فناوری
98/8/4 دفاع از پروپوزال خانم زهرا رمضانی- کارشناسی ارشد زیست فناوری
98/4/30 دفاع از پروپوزال خانم فاطمه شاکرمی - دکتری ژنتیک پزشکی 
98/4/9 دفاع از پروپوزال خانم فاطمه فخر دوزدوزانی- کارشناسی ارشد ژنتیک 
98/3/25 دفاع از پروپوزال خانم نیره السادات نوری - دکتری ژنتیک پزشکی 
97/12/22 دفاع از پروپوزال خانم لیلا ممجدی - دکتری پزشکی مولکولی 
97/11/30 دفاع از پروپوزال خانم سیما جفعرپور - دکتری پزشکی مولکولی 
97/11/17 دفاع از پروپوزال آقای یاسین اشراقی - کارشناسی ارشدزیست فناوری
97/11/17 دفاع از پروپوزال خانم ملیحه نجفلو - کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی
97/11/17 دفاع از پروپوزال خانم رضوان ادیبی- کارشناسی ارشد زیست فناوری
97/11/16 دفاع از پروپوزال آقای یداله عزیزی - کارشناسی ارشد زیست فناوری
97/11/16 دفاع از پروپوزال خانم زهرا تولایی - کارشناسی ارشدزیست فناوری
97/11/13 دفاع از پروپوزال خانم انیس خلفیان - کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی
97/9/17 دفاع از پروپوزال خانم مائده خسروی - کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی
97/11/13 دفاع از پروپوزال خانم زهرا قاسمی نژاد - کارشناسی ارشد زیست فناوری
97/7/14 دفاع از پروپوزال آقای محمد جواد حجازی- دکتری پزشکی مولکولی 
97/5/27 دفاع از پروپوزال آقای مهدی خرمی- دکتری ژنتیک پزشکی
97/5/27 دفاع از پروپوزال خانم  مریم عابدی - دکتری ژنتیک پزشکی
97/5/27 دفاع از پروپوزال خانم رقیه دهقان- دکتری ژنتیک پزشکی 
97/2/8 دفاع از پروپوزال خانم نوشین زاهدی- کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
96/11/29 دفاع از پروپوزال خانم لیلا صابری- کارشناسی ارشد ژنتیک 
96/11/21 دفاع از پروپوزال خانم شیوا معین - دکتری پزشکی مولکولی 
96/10/23 دفاع از پروپوزال خانم ضحی کمالی - کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
96/10/23 دفاع از پروپوزال خانم الناز رحیمی - کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
96/10/16  دفاع از پروپوزال خانم مرضیه حسین زاده - کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی
96/10/16 دفاع از پروپوزال خانم نیوشا مولوی - کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی
96/10/9 دفاع از پروپوزال خانم مهسا رحیمی - کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 
96/10/2 دفاع از پروپوزال خانم زهره امیرخانی- کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 
96/10/2 دفاع از پروپوزال خانم فاطمه فخر- کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی
96/9/18 دفاع از پروپوزال خانم زینب عبداللهی- کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 
96/9/18 دفاع از پروپوزال خانم پانیذ میار- کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی
96/9/11 دفاع از پروپوزال خانم آوا قدیری - کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 
96/3/3 دفاع از پروپوزال خانم مریم حسین دخت - دکترای پزشکی مولکولی
95/11/23 دفاع از پروپوزال خانم مهرناز جهانی - کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 
95/11/16 دفاع از پروپوزال خانم زهرا جزعباسعلیان -کارشناسی اشد ژنتیک انسانی
95/11/16 دفاع از پروپوزال خانم روشنک سجادی- کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی
95/11/9 دفاع از پروپوزال خانم مائده گنجی- کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی
95/11/9 دفاع از پروپوزال خانم نوشین زاهدی - کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 
95/11/2 دفاع از پروپوزال خانم مهدیه سرمدی - کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 
95/11/2 دفاع از پروپوزال خانم فرنوش کیانپور- کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 
95/10/18 دفاع از پروپوزال خانم صفورا قلمکاری - کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی
95/8/22 دفاع از پروپوزال آقای شایان ضیایی- دکترای پزشکی مولکولی
95/7/24 دفاع از پروپوزال خانم ژاله اسدی فخر - کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی
95/7/3 دفاع از پروپوزال خانم پریسا باقری- کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir