شورای عمومی گروه عفونی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/06/01-10:54
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ موضوع صورتجلسه
شهریور ماه 96 شورای عمومی گروه
مرداد ماه 96 شورای عمومی گروه
تیر ماه 96 شورای عمومی گروه
خرداد 96 شورای عمومی گروه
اردیبهشت 96 شورای عمومی گروه
فروردین 96 شورای عمومی گروه
اسفند 95 شورای عمومی گروه
بهمن 95 شورای عمومی گروه
دی 95 شورای عمومی گروه
اذر 95 شورای عمومی گروه
ابان 95 شورای عمومی گروه
مهر 95 شورای عمومی گروه
شهریور 95 شورای عمومی گروه
مرداد 95 شورای عمومی گروه
تیر 95 شورای عمومی گروه
خرداد 95 شورای عمومی گروه
اردیبهشت 95 شورای عمومی گروه 
فروردین 95 شورای عمومی گروه

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir