شورای آموزشی گروه کودکان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/05/15-7:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
31 99/3/25 بررسي مسائل آموزشي مرتبط در حوزه دستياران تخصصي و فراگيران
30 98/10/21 بررسي مسائل آموزشي مرتبط در حوزه دستياران تخصصي و فراگيران
29 98/9/17 بررسي مسائل آموزشي مرتبط در حوزه دستياران تخصصي و فراگيران
28 98/5/26 بررسي مسائل آموزشي مرتبط در حوزه دستياران تخصصي و فراگيران
27 98/4/5 بررسي مسائل آموزشي مرتبط در حوزه دستياران تخصصي و فراگيران
26 98/1/25 بررسي مسائل آموزشي مرتبط در حوزه دستياران تخصصي و فراگيران
25 97/12/19 بررسي مسائل آموزشي مرتبط در حوزه دستياران تخصصي و فراگيران
24 97/10/30 بررسي مسائل آموزشي مرتبط در حوزه دستياران تخصصي و فراگيران
23 97/8/19 بررسي مسائل آموزشي مرتبط در حوزه دستياران تخصصي و فراگيران
22 97/7/8 بررسي مسائل آموزشي مرتبط در حوزه دستياران تخصصي و فراگيران
21 97/5/7 بررسي مسائل آموزشي مرتبط در حوزه دستياران تخصصي و فراگيران
20 97/3/27 بررسي مسائل آموزشي مرتبط در حوزه دستياران تخصصي و فراگيران
19 97/2/30 بررسي مسائل آموزشي مرتبط در حوزه دستياران تخصصي و فراگيران
18 96/10/17 بررسي مسائل آموزشي مرتبط در حوزه دستياران تخصصي و فراگيران
17 96/10/10 بررسي مسائل آموزشي مرتبط در حوزه دستياران تخصصي و فراگيران
16 96/8/7 بررسي مسائل آموزشي مرتبط در حوزه دستياران تخصصي و فراگيران
15 96/5/22 بررسي مسائل آموزشي مرتبط در حوزه دستياران تخصصي و فراگيران
14 96/4/4 بررسي مسائل آموزشي مرتبط در حوزه دستياران تخصصي و فراگيران
13 96/2/17 بررسي مسائل آموزشي مرتبط در حوزه دستياران تخصصي و فراگيران
12 96/1/20 بررسي مسائل آموزشي مرتبط در حوزه دستياران تخصصي و فراگيران
11 95/12/7 بررسي مسائل آموزشي مرتبط در حوزه دستياران تخصصي و فراگيران
10 95/10/19 بررسي مسائل آموزشي مرتبط در حوزه دستياران تخصصي و فراگيران
9 95/9/28 بررسي مسائل آموزشي مرتبط در حوزه دستياران تخصصي و فراگيران
8 95/7/11 بررسي مسائل آموزشي مرتبط در حوزه دستياران تخصصي و فراگيران
7 95/6/28 بررسي مسائل آموزشي مرتبط در حوزه دستياران تخصصي و فراگيران
6 95/6/20 بررسي مسائل آموزشي مرتبط در حوزه دستياران تخصصي و فراگيران
5 95/6/14 بررسي مسائل آموزشي مرتبط در حوزه دستياران تخصصي و فراگيران
4 95/5/17 بررسي مسائل آموزشي مرتبط در حوزه دستياران تخصصي و فراگيران
3 95/4/20 بررسي مسائل آموزشي مرتبط در حوزه دستياران تخصصي و فراگيران
2 95/3/24 بررسي مسائل آموزشي مرتبط در حوزه دستياران تخصصي و فراگيران
1 95/2/19 بررسي مسائل آموزشي مرتبط در حوزه دستياران تخصصي و فراگيران

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir