شورای آموزشی گروه کودکان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/08/20-10:31
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
97/8/19 بررسي مسائل آموزشي مرتبط در حوزه دستياران تخصصي و فراگيران
97/7/8 بررسي مسائل آموزشي مرتبط در حوزه دستياران تخصصي و فراگيران
97/5/7 بررسي مسائل آموزشي مرتبط در حوزه دستياران تخصصي و فراگيران
97/3/27 بررسي مسائل آموزشي مرتبط در حوزه دستياران تخصصي و فراگيران
97/2/30 بررسي مسائل آموزشي مرتبط در حوزه دستياران تخصصي و فراگيران
96/10/17 بررسي مسائل آموزشي مرتبط در حوزه دستياران تخصصي و فراگيران
96/10/10 بررسي مسائل آموزشي مرتبط در حوزه دستياران تخصصي و فراگيران
96/8/7 بررسي مسائل آموزشي مرتبط در حوزه دستياران تخصصي و فراگيران
96/5/22 بررسي مسائل آموزشي مرتبط در حوزه دستياران تخصصي و فراگيران
96/4/4 بررسي مسائل آموزشي مرتبط در حوزه دستياران تخصصي و فراگيران
96/2/17 بررسي مسائل آموزشي مرتبط در حوزه دستياران تخصصي و فراگيران
96/1/20 بررسي مسائل آموزشي مرتبط در حوزه دستياران تخصصي و فراگيران
95/12/7 بررسي مسائل آموزشي مرتبط در حوزه دستياران تخصصي و فراگيران
95/10/19 بررسي مسائل آموزشي مرتبط در حوزه دستياران تخصصي و فراگيران
95/9/28 بررسي مسائل آموزشي مرتبط در حوزه دستياران تخصصي و فراگيران
95/7/11 بررسي مسائل آموزشي مرتبط در حوزه دستياران تخصصي و فراگيران
95/6/28 بررسي مسائل آموزشي مرتبط در حوزه دستياران تخصصي و فراگيران
95/6/20 بررسي مسائل آموزشي مرتبط در حوزه دستياران تخصصي و فراگيران
95/6/14 بررسي مسائل آموزشي مرتبط در حوزه دستياران تخصصي و فراگيران
95/5/17 بررسي مسائل آموزشي مرتبط در حوزه دستياران تخصصي و فراگيران
95/4/20 بررسي مسائل آموزشي مرتبط در حوزه دستياران تخصصي و فراگيران
95/3/24 بررسي مسائل آموزشي مرتبط در حوزه دستياران تخصصي و فراگيران
95/2/19 بررسي مسائل آموزشي مرتبط در حوزه دستياران تخصصي و فراگيران

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir