تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیsort ascendingتلفن مستقیم
معاونت اداری و مالی- امور مالیآقایان محمد تقی بدیعی، عابدیانباردار9025
گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولیخانم امینیکارشناس گروه9023
گروه ویروس ومیکروب شناسیآقای دکتر فقريعضو هیات علمی گروه9021
معاونت آموزش پزشکی عمومیآقای امیر دهقانیآموزش بالینی9020
گروه فیزیولوژیخانم دکتر نپتون سلطانیعضو هیات علمی گروه9019
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم دکتر نپتون سلطانیمعاون تحصیلات تکمیلی9019
گروه قارچ وانگل شناسیخانم دکترمهین صابريعضو هیات علمی گروه9018
گروه قارچ وانگل شناسیخانم موسویمتصدی امور دفتری9018
گروه فیزیولوژیخانم محمدطالبیدفتر گروه9017
گروه ایمنی شناسیخانم دکتر رضاییعضو هیات علمی گروه9016
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیخانم دکتر مرادیانآزمایشگاه9015
گروه فیزیولوژیخانم دکتر شقایق حق جوی جوانمردعضو هیات علمی گروه9014
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانم دکتر شراره مقیمعضو هیات علمی گروه9013
گروه فیزیک پزشکیآقای دکتر توکلیعضو هیات علمی گروه9012
گروه فیزیک پزشکیآقای شکرانیعضو هیات علمی گروه9011
معاونت اداری و مالی- کارگزینیخانم نجفیکارگزینی امور هیات علمی9010
گروه ویروس و میکروب شناسیخانم طالبیخدمات 9009
معاونت اداری و مالی- امور مالیآقای نفیسی پور و خانم نقدیحسابدار9008
گروه فیزیولوژیآقای دکتر علائیعضو هیات علمی گروه9007
معاونت اداری و مالی- دبیرخانهآقای امینیمسئول دبیرخانه9005

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir