تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیsort ascendingتلفن مستقیم
گروه فیزیولوژیخانم دکتر نپتون سلطانیعضو هیات علمی گروه9019
گروه قارچ وانگل شناسیخانم دکترمهین صابريعضو هیات علمی گروه9018
گروه قارچ وانگل شناسیخانم موسویمتصدی امور دفتری9018
گروه فیزیولوژیخانم محمدطالبیدفتر گروه9017
گروه ایمنی شناسیخانم دکتر رضاییعضو هیات علمی گروه9016
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیآقای دکتر منصور صالحیعضو هیات علمی گروه9015
گروه فیزیولوژیخانم دکتر شقایق حق جوی جوانمردعضو هیات علمی گروه9014
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانم دکتر شراره مقیممدیر گروه9013
گروه فیزیک پزشکیآقای دکتر توکلیعضو هیات علمی گروه9012
گروه فیزیک پزشکیآقای شکرانیعضو هیات علمی گروه9011
معاونت اداری و مالی- کارگزینیخانم نجفیکارگزینی امور هیات علمی9010
گروه ویروس و میکروب شناسیخانم طالبیخدمات 9009
معاونت اداری و مالی- امور مالیآقای نفیسی پورحسابداری و بسیج کارکنان9008
معاونت اداری و مالی- امور مالیآقایان هونجانی و نفیسی پورحسابدار9008
گروه فیزیولوژیآقای دکتر علائیعضو هیات علمی گروه9007
معاونت اداری و مالی- دبیرخانهآقای سعیدیدبیرخانه9005
معاونت اداری و مالی- دبیرخانهآقای بهرامیاندبیرخانه9005
معاونت اداری و مالی- دبیرخانهآقای عیدیمسئول دبیرخانه9005
گروه علوم تشریحیآقایان دکتر حسین صادقی، دکتر عباسعلی ربیعیعضو هیات علمی گروه9003
معاونت اداری و مالی آقای دکتر بهرام نصر ااصفهانیمعاون اداري و مالی9001

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir