تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیمsort descending
گروه ایمنی شناسیدکتر مسجديایمنی شناسی9016
گروه ایمنی شناسیدکتر عندلیبایمنی شناسی9097
گروه ایمنی شناسیدکتر صاحب فصولایمنی شناسی9136
گروه ایمنی شناسیدکتر حاکمی- دکتر اسکندریایمنی شناسی9028
گروه ایمنی شناسیخانم دکتر اسماعیلیایمنی شناسی9097
گروه پزشکی اجتماییدکتر فرج زادگانمدیر گروه8110
گروه پزشکی اجتماییدکتر گلشیریمعاون گروه8114
گروه پزشکی اجتماییدکتر خدیويمعاون پژوهشی8120
گروه پزشکی اجتماییدکتر سیادتعضو گروه8126
گروه پزشکی اجتماییدکتر محمودیانعضو گروه8126
گروه پزشکی اجتماییدکتر روزبهانیعضو گروه8126
گروه فیزیولوژیدکتر شریفیمدیر گروه9180
گروه فیزیولوژیدکتر پورشاه نظريعضو گروه9014
گروه فیزیولوژیدکتر حق جوعضو گروه9014
گروه پزشکی اجتماییدکتر صفائیانعضو گروه8126
گروه فیزیولوژیدکتر نعمت بخش- دکتر سلطانیعضو گروه9019
گروه فیزیولوژیدکتر علائیعضو گروه9007
گروه پزشکی اجتماییدکتر گلشیريعضو گروه8126
گروه پزشکی اجتماییخیرمند -ایرانپورکارشناس 8117
گروه پزشکی اجتماییمیرشفیعیدفترگروه هاي پزشکی خانواده- پزشکی اجتماعی8110

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir