تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیsort descendingتلفن مستقیم
بیمارستان الزهراخانم عقیلیگروه آموزشی ارتوپدي253936202085
بیمارستان الزهراخانم نصیريگروه آموزشی گوش و حلق2562
بیمارستان الزهراخانم مریم آشوريگروه آموزشی پوست-اورولوژی2563
بیمارستان الزهراخانم فقیهیگروه آموزشی عفونی261836202068
امور اداریانتظامات دانشکده ساختمان شماره 13110
امور اداریانتظامات دانشکدهساختمان شماره 23111
امور اداریانتظامات پیراپزشکیساختمان پزشکی اجتماعی3112
تاسیساتآقای تیموریمسئول تاسیسات3144
موتورخانه (شیفت)آقایان سید محسن حسینی، یحیی نیک فطرت و حسین فرزین3144
امور رفاهی دانشگاهامور رفاهی دانشگاهامور رفاهی دانشگاه3310
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات عفونی - پوست33293348
بیمارستان امام حسین(ع)خانم عقیلیمتصدی امور دفتری338793033868247
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات غیر واگیر5280
معاونت درمان آقای مهدی بابائیمسئول اداره نظارت و بازرسی8074
گروه معارف اسلامیخانم های نقیب و منصوریکتابخانه8076
گروه معارف اسلامیآقای دکتر قدرت الله مومنیمدیر گروه807837988080
گروه معارف اسلامیآقایان دکتر غلامی، دکتر طالقانی، ایوبی و حاج آقای امینیعضو هیات علمی گروه8079
گروه معارف اسلامیآقایان دکتر نقیه، دکتر موسوی زادهعضو هیات علمی گروه8080
معاونت پژوهشیآقای علی محرابیکارشناس آمار پژوهشی دانشکده8081
دانشکده پیرا پزشکیآقای جمشید شوشتریانگروه رادیولوژی پیرا پزشکی8087

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir