تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیsort descendingتلفن مستقیم
بیمارستان فیضرنجکشگروه آموزشی چشم34450016
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات علوم رفتاری32222135
بیمارستان نورخ حیدریروانپزشکی - مسمومین32222475
گروه طب سنتیخانم فروغی- دکتر بابائیان - دکتر یاوریدفتر گروه34474246
بیمارستان سید الشهدا (ع)مظفريگروه آموزشی رادیوتراپی32337964
اداری مالیبسیج دانشجوئی خواهران
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات قلب 36115310
بیمارستان الزهرادانشورگروه آموزشی زنان2528
بیمارستان الزهرارنجبرگروه آموزشی جراحی اعصاب-طب فیزیکی2529
بیمارستان الزهراماهرگروه آموزشی رادیولوژي2530
بیمارستان الزهراخ مظاهریگروه بیهوشی253236201992
بیمارستان الزهرابهرامیانگروه آموزشی جراحی2533
بیمارستان الزهراعقیلیگروه آموزشی ارتوپدي2539
بیمارستان الزهراعقیلیگروه آموزشی طب اورژانس2539
بیمارستان الزهرامحسن پورگروه آموزشی داخلی اعصاب2541
بیمارستان الزهرانصیريگروه آموزشی گوش و حلق2562
بیمارستان الزهراآشوريگروه آموزشی پوست-اورولوژی2563
بیمارستان الزهرافقیهیگروه آموزشی عفونی2618
امور اداریانتظامات دانشکده 3110
امور اداریانتظامات دانشکده پیراپزشکی3112

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir