توسعه کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید"

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/28-8:35
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در پی توسعه کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید"، در جلسه ای که روز دوشنبه 97/9/26 در محل دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی، با شرکت مشاور عالی رئیس دانشکده پزشکی، معاونان اداری و مالی و آموزشی دانشکده دندان پزشکی، مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، مسوول و کارشناس دفتر توسعه آموزش، معاون اداری و مالی دانشکده پرستاری و مامایی و نماینده گروه اطفال در کمیته رفتار حرفه ای برگزار گردید، در مورد چگونگی اجرای کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید" در دانشکده های دندان پزشکی و پرستاری و مامایی بحث و تبادل نظر شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir