برنامه Lab Meetingها

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/11/03-6:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ژورنال کلاب

شنبه ها ساعت 12:30

Labmeeting

چهارشنبه ها ساعت  12:30

10/7/95

محمد موچانی

7/7/95

صادق فیض اله زاده

24/7/95

آزاده سیده جودکی

5/8/95

فاطمه تشریفی

8/8/95

فرشید فتحی

19/8/95

بهروز رباط جزی

22/8/95

عسل کاتبی

3/9/95

وجیهه استادی

6/9/95

نوشین لطفی

17/9/95

فهیمه خادم

20/9/95

مینا حسینی

1/10/95

نسرین سرشکی

4/10/95

بهروز رباط جزی

15/10/95

مینا حسینی

18/10/95

فاطمه تشریفی

29/10/95

فرشته نوابی

2/11/95

زهرا عدنانی

13/11/95

فرزانه پیغمبرزاده

16/11/95

مرتضی جعفری نیا

27/11/95

نسرین زارع

30/11/95

فرشته نوابی

11/12/95

لیلا کریمی

14/12/95

آناهیتا نجفعلی زاده

 

 

 

**شرکت دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه  ( اعم از دانشجویان جدیدالورود، دانشجویانی که در مرحله آموزش و یا در مرحله پژوهش می باشند) در جلسات فوق الزامی می باشد.

لازم به ذکر است شخص ارائه کننده باید یک هفته قبل فایل مباحث را به همراه زمان و مکان جلسه را به اطلاع تمامی اساتید و دانشجویان برساند.

( حضور و غیاب توسط مسئولین ثبت می گردد)

                 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir