برنامه درسی دکتری حرفه ای گروه پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/07/17-10:49
Printer-friendly versionPDF version
دانشکده رشته نام درس مسئول درس  شماره درس  طرح درس اسلاید 
پزشکی  دکتری حرفه ای اصول اپیدمیولوژی  دکتر فرج زادگان  1113641134 طرح درس   
پزشکی  دکترای حرفه ای  آمار پزشکی  دکتر کریمی 2113641135 طرح درس  اسلاید1اسلاید 2 - اسلاید3
اصول اپیدمیو لوژی غیر واگیر دکتر گلشیری      
اصول اپیدمیولوی واگیر دکتر بابک   طرح درس  
اصول خدمات بهداشتی  دکتر خدیوی 1113641133 طرح درس   
             
         
         
             
         
         

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir