برنامه درسی دکترای حرفه ای گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/11/26-6:50
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
دانشکده رشته نام درس نوع درس
پزشکی پزشکی ژنتیک نظری
زیست شناسی نظری
   
   
   
   
دندانپزشکی  دندانپزشکی  ژنتیک نظری
   
   

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir