برنامه درسی دکترای تخصصی گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/10/17-7:35
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نیمسال نام درس نظری عملی واحد تاریخ اجرا
اول جنین شناسی و بیولوژی تکوینی  1/5 0/5 2 بهمن 99
آناتومی سطحی  0/5 0/5 1
بافت شناسی  پیشرفته  (1) 1/5 0/5 2
آناتومی رادیولوژیک  1/5 0/5 2
روشهای نوین مدل سازی  0/5 0/5 1
پزشکی قانونی 0/5 0/5 1
سیستمهای اطلاع رسانی 0/5 0/5 1
دوم جنین شناسی ملکولی 1 - 1

شهریور 1400

بافت شناسی پیشرفته (2)  1/5 0/5 2
آناتومی بالینی و کاربردی 1/5 0/5 2
کارآموزی آناتومی جراحی - 1 1
آناتومی اعصاب پیشرفته  1/5 0/5 2
آنترپولوژیکال آناتومی  1 1 2
تکنیکهای کمک باروری 0/5 0/5 1
سوم هیستوشیمی و ایمونوهیستوشیمی 0/5 0/5 2

بهمن 1400

بافت شناسی دهان و دندان  0/5 0/5 2
تکنیکهای پیشرفته میکروآناتومی  1 1 2
مهندسی بافت  2 - 2
سلولهای بنیادی 1/5 0/5 2
آناتومی مقاطع بدن 0/5 0/5 1
کار با حیوانات آزمایشگاهی 1 1 2
چهارم پایان نامه - 20 20

شهریور 1401

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir