برنامه درسی دکترای تخصصی گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/06/27-7:42
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نیمسال نام درس نظری عملی واحد
اول جنین شناسی و بیولوژی تکوینی * * 1
آناتومی سطحی * * 2
بافت شناسی  پیشرفته  (1) * * 2
آناتومی رادیولوژیک * * 2
مدلهای تشریحی (این ترم ارائه نمی شود)   * 2
کشت سلولی (این ترم ارائه نمی شود) * * 2
دوم جنین شناسی پیشرفته (2) (این ترم ارائه نمی شود) * * 2
بافت شناسی پیشرفته (2) (این ترم ارائه نمی شود) * * 3
آناتومی بالینی و جراحی(این ترم ارائه نمی شود) *   2
آناتومی بالینی و جراحی(این ترم ارائه نمی شود)   * 1
آناتومی اعصاب پیشرفته (این ترم ارائه نمی شود) * * 3
سوم هیستوشیمی * * 2
بافت شناسی دهان و دندان * * 2
تکنیکهای پیشرفته میکروآناتومی *   1
تکنیکهای پیشرفته میکروآناتومی   * 2
پزشکی قانونی (این ترم ارائه نمی شود) *   1
آناتومی اعصاب پیشرفته (این ترم ارائه نمی شود) * * 3
چهارم پایان نامه     20
  آناتومی سطحی      

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir