برنامه درسی دکترای تخصصی گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/11/28-11:38
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نیمسال نام درس نظری عملی واحد
اول جنین شناسی و بیولوژی تکوینی (این ترم ارائه نمی شود) * * 1
آناتومی سطحی (این ترم ارائه نمی شود) * * 2
بافت شناسی  پیشرفته  (1) (این ترم ارائه نمی شود) * * 2
آناتومی رادیولوژیک (این ترم ارائه نمی شود) * * 2
مدلهای تشریحی (این ترم ارائه نمی شود)   * 2
کشت سلولی  * * 2
دوم جنین شناسی پیشرفته (2) (این ترم ارائه نمی شود) * * 2
بافت شناسی پیشرفته (2)  * * 3
آناتومی بالینی و جراحی *   2
آناتومی بالینی و جراحی   * 1
آناتومی اعصاب پیشرفته  * * 3
سوم هیستوشیمی(این ترم ارائه نمی شود) * * 2
بافت شناسی دهان و دندان (این ترم ارائه نمی شود) * * 2
تکنیکهای پیشرفته میکروآناتومی (این ترم ارائه نمی شود) *   1
تکنیکهای پیشرفته میکروآناتومی (این ترم ارائه نمی شود)   * 2
پزشکی قانونی (این ترم ارائه نمی شود) *   1
آناتومی اعصاب پیشرفته  * * 3
چهارم پایان نامه     20
  آناتومی سطحی      

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir