انتصاب معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/12/24-11:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طی حکمی از طرف سرپرست محترم دانشکده پیراپزشکی جناب آقای دکتر صبری، جناب آقای دکتر علی والیانی عضو محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی به عنوان معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی منصوب گردیدند.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir