الزهرا

تاریخ ایجاد يكشنبه,1393/12/24-6:04
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ

برنامه هفتگي اساتيد گروه پوست در بيمارستان الزهرا

شنبه : دكتر مختاري  درمانگاه و درمانگاه دانشجويي دكتر فاطمي

يكشنبه : دكتر فقيهي ودرمانگاه تخصصي دكتر ايرجي

دوشنبه : دكتر اصيليان ودرمانگاه دانشجويي دكتر ايرجي

سه شنبه : دكتر شاهمرادي ودرمانگاه دانشجويي دكتر سيادت

چهارشنبه : دكتر مختاري ودرمانگاه تخصصي دكتر فاطمي

پنجشنبه معرفي كيسهاي هفته

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir