اعضای هیات علمی گروه داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/10/09-9:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
1 دکتر فرشته اشتری CV
2 دكتر بهناز انصاري CV
3 دکتر ایمان ادیبی CV  
4 دکتر کیوان بصیری CV
5 دکتر فریبرزخوروش CV
6 دکتر احمدچیت ساز CV
7 دکتر محمدزارع   CV
8 دکتر محمدسعادت نیا CV
9 دکتر وحید شایگان نژاد CV
10 دکتر مجید قاسمی CV
11 دکتر جعفرمهوری CV
12 دکتر محمدرضا نجفی CV

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir