اعضای هیات علمی روانپزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/06/20-9:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی مسئولیت در گروه اطلاعات بیشتر عکس

 

 دكتر رضا باقريان

مسئول روانشناسی سلامت

سردبیر مجله تحقیقات علوم رفتاری

CV
 دكتر غلامرضا خيرآبادي

رئیس مرکز تحقیقات علوم رفتاری

معاون پژوهشی گروه

CV
 دكتر شهلا آكوچكيان

 

رئیس بخش روانپزشکی زنان

CV

 

 دكتر مصطفي نجفي

 

مسئول آموزش کارآموزان

CV

 

دكتر سيد غفور موسوي

 

مدیر گروه

CV

 

دكتر حميد افشار

 

رئیس مرکز تحقیقات روان تنی

CV

 

دكتر مهرداد صالحي

 

مسئول درمانگاه مواد

مسئول درمانگاه اختلالات جنسی

CV

 

دكتر مجيد بركتين

 

مسئول درمانگاه نوروسایکیاتری

CV

 

دكتر غلامرضا قاسمي

 

مسئول درمانگاه پزشکی اجتماعی

CV

 

دكتر امراله ابراهيمي

 

مسئول روانشناسان بالینی گروه

CV

 

دكتر مژگان كاراحمدي

 

مسئول آموزش کارورزان

CV

 

دكتر سرور آرمان

 

مسئول گروه روانپزشکی اطفال

CV

 

دكتر فرشته شكيبايي

  CV

 

دكتر كتايون شفيعي

مسئول برگزاری دیس شارژ کنفرانس

مسئول برگزاری ماژور راند

رابط روانپزشکی مشاور

CV

 

دكتر ويكتوريا عمراني فرد

 

معاون گروه

CV

 

دکتر فاطمه رجبی

 

مدیر برنامه دستیاری

CV

 

دکتر محمدرضا شعربافچی زاده

 

رئیس اورژانس روانپزشکی

CV

 

دکتر افسانه کرباسی عامل

  CV

 

دکتر مریم امامی

 

رئیس بخش روانپزشکی مردان

مسئول سخنرانی های گروه

CV
       
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir