اعضای هیات علمی روانپزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/05/20-11:01
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی مسئولیت در گروه اطلاعات بیشتر عکس

 

دكتر سيد غفور موسوي

 

مدیر گروه

 

CV

 

دكتر ويكتوريا عمراني فرد

 

معاون گروه

 

CV

 

 دكتر رضا باقريان

 

مسئول روانشناسی سلامت

سردبیر مجله تحقیقات علوم رفتاری

 

CV

 

دكتر غلامرضا خيرآبادي

 

رئیس مرکز تحقیقات علوم رفتاری

معاون پژوهشی گروه

مسئول درمانگاه اعتیاد

 

 

CV

 

 

 دكتر شهلا آكوچكيان

 

رئیس بخش روانپزشکی زنان

 

CV

 

 

 دكتر مصطفي نجفي

 

رئیس بخش روانپزشکی کودک و نوجوان

مسئول آزمایشگاه مداخلات ابزاری

 

CV

 

دكتر حميد افشار

 

رئیس مرکز تحقیقات روان تنی

 

CV

 

دكتر مهرداد صالحي

 

--

 

 

CV

 

دكتر مجيد بركتين

 

مسئول درمانگاه نوروسایکیاتری

 

CV

 

دكتر غلامرضا قاسمي

 

مسئول درمانگاه پزشکی اجتماعی

 

CV

 

دكتر امراله ابراهيمي

 

مسئول روانشناسان بالینی گروه

 

CV

 

دكتر مژگان كاراحمدي

 

مسئول آموزش کارورزان

مسئول درمانگاه ملال جنسی

 

CV

 

دكتر سرور آرمان

 

مسئول گروه روانپزشکی اطفال

 

CV

 

دكتر فرشته شكيبايي

 

مسئول درمانگاه اوتیسم

 

CV

 

دكتر كتايون شفيعي

مسئول برگزاری دیس شارژ کنفرانس

مسئول برگزاری ماژور راند

رابط روانپزشکی مشاور

مسئول سخنرانی های گروه

 

CV

 

دکتر فاطمه رجبی

 

مدیر برنامه دستیاری

 

CV

 

دکتر محمدرضا شعربافچی زاده

 

رئیس اورژانس روانپزشکی

 

CV

 

دکتر افسانه کرباسی عامل

 

مسئول برگزاری گزارش صبحگاهی

مسئول برگزاری امتحانات آسکی دستیاران

 

CV

 

دکتر مریم امامی

 

رئیس بخش روانپزشکی مردان

 

 

CV

 

دکتر فاطمه زرگر

 

 

CV

 

دکتر فاطمه سادات ناجی

 

مسئول امور کارآموزان گروه

 

CV

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir