اعضای هیات علمی روانپزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/04/09-9:24
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی مسئولیت در گروه اطلاعات بیشتر ********

 

1

 

دكتر سرور آرمان

 

مسئول گروه روانپزشکی اطفال

رئیس بخش روانپزشکی کودک و نوجوان

 

CV

 

2

 

دکتر غلامحسین احمدزاده

 

همکار افتخاری گروه

 

سوابق علمی

 

3

 

دكتر حميد افشار

 

رئیس مرکز تحقیقات روان تنی

 

CV

 

4

 

دکتر مریم امامی

 

--

 

CV

 

5

 

دكتر مجيد بركتين

 

مدیر گروه

مسئول فلوشیپ نوروسایکیاتری

مسئول برگزاری گراندراند

 

CV

 

6

 

دکتر محبوبه بهرامی

مسئول سایت گروه

رئیس بخش روانپزشکی زنان

مسئول برگزاری ژورنال کلاب

 

CV

 

7

 

دكتر غلامرضا خيرآبادي

رئیس مرکز تحقیقات علوم رفتاری

معاون پژوهشی و امور هیئت علمی گروه

مسئول درمانگاه اعتیاد

مسئول برگزاری دیسشارژ کنفرانس

مسئول امور پژوهشی و پایان نامه های گروه

 

CV

8

 

 

دکتر فاطمه رجبی

 

 

مسئول بخش و درمانگاه نورورسایکاتری

 

 

CV

 

8

 

دکتر هاجر سلیمی

 

مسئول برگزاری گزارش صبحگاهی

مسئول سخنرانی های گروه

 

CV

 

9

 

دکتر محمدرضا شعربافچی زاده

مسئول درمانگاه سایکوانکولوژی

مسئوب درمانگاه کنترل درد

مسئول آموزش کارورزان

مسئول امتحانات کتبی

 

CV

 

 

10

 

دکتر کتایون شفیعی

 

همکار افتخاری گروه

مسئول برگزاری ماژور راند

 

سوابق علمی

 

11

 

دكتر فرشته شكيبايي

 

مسئول درمانگاه اوتیسم

 

CV

 

 

12

 

 

 

 

غزاله شیخانی

 

 

--

 

 

CV

 

13

 

دكتر مهرداد صالحي

 

مسئول برگزاری ماژور راند

 

CV

 

14

 

دکتر زهرا عبدالعالی

 

 

رئیس اورژانس روانپزشکی

 

CV

 

15

 

دكتر ويكتوريا عمراني فرد

 

 

مسئول درمانگاه سالمندان(مدرس)

 

CV

 

 

16

 

دكتر غلامرضا قاسمي

 

--

 

CV

 

17

 

دكتر مژگان كاراحمدي

 

مسئول درمانگاه ملال جنسی

 

 

CV

 

18

 

دکتر افسانه کرباسی عامل

 

مدیر برنامه دستیاری

 

CV

 

19

 

دکتر الهام محبتی

 

--

 

 

CV

 

20

 

دکتر فرناز گل محمدی

 

--

 

CV

 

21

 

دکتر سیدغفور موسوی

 

--

 

 

CV

 

 

22

 

 

دکتر فاطمه سادات ناجی

رئیس بخش روانپزشکی مردان

مسئول امور کارآموزان گروه

مسئول امتحانات آسکی

مسئول واحد ECT

مسئول واحد مداخلات ابزاری

 

 

CV

 

23

 

 

دکتر سمانه سادات وطن خواه

 

 

--

 

CV

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir