اعضای هیات علمی روانپزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/07-14:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی مسئولیت در گروه اطلاعات بیشتر عکس

 

دكتر سيد غفور موسوي

 

مدیر گروه

 

CV

 

دكتر ويكتوريا عمراني فرد

 

مسئول درمانگاه سالمندان

 

CV

 

 دكتر رضا باقريان

 

مدیر گروه روانشناسی سلامت

سردبیر مجله تحقیقات علوم رفتاری

 

CV

 

دكتر غلامرضا خيرآبادي

 

رئیس مرکز تحقیقات علوم رفتاری

معاون پژوهشی گروه

مسئول درمانگاه اعتیاد

مسئول برگزاری گراندراند

 

 

CV

 

 

 دكتر شهلا آكوچكيان

 

رئیس بخش روانپزشکی زنان

مسئول برگزاری گزارش صبحگاهی

 

CV

 

 

 دكتر مصطفي نجفي

 

رئیس بخش روانپزشکی کودک و نوجوان

 

 

CV

 

دكتر حميد افشار

 

رئیس مرکز تحقیقات روان تنی

 

CV

 

دكتر مهرداد صالحي

 

--

 

 

CV

 

دكتر مجيد بركتين

 

مسئول فلوشیپ نوروسایکیاتری

 

CV

 

دكتر غلامرضا قاسمي

 

مسئول درمانگاه پزشکی اجتماعی

 

CV

 

دكتر امراله ابراهيمي

 

مسئول روانشناسان بالینی گروه

عضو گروه رواننشاسی سلامت

 

CV

 

دكتر مژگان كاراحمدي

 

 

مسئول درمانگاه ملال جنسی

 

CV

 

دكتر سرور آرمان

 

مسئول گروه روانپزشکی اطفال

 

CV

 

دكتر فرشته شكيبايي

 

مسئول درمانگاه اوتیسم

 

CV

 

دكتر كتايون شفيعي

معاون گروه

مسئول برگزاری دیس شارژ کنفرانس

مسئول برگزاری ماژور راند

مسئول روانپزشکی رابط -مشاور

مسئول سخنرانی های گروه

 

CV

 

دکتر محمدرضا شعربافچی زاده

 

رئیس اورژانس روانپزشکی

مسئول درمانگاه سایکوانکولوژی

مسئوب درمانگاه کنترل درد

مسئول آموزش کارورزان

مسئول امتحانات کتبی

 

 

CV

 

دکتر افسانه کرباسی عامل

 

مدیر برنامه دستیاری

 

CV

 

دکتر مریم امامی

 

--

 

 

CV

 

دکتر فاطمه زرگر

 

عضو گروه رواننشاسی سلامت

 

CV

 

دکتر فاطمه سادات ناجی

 

رئیس بخش روانپزشکی مردان

مسئول امور کارآموزان گروه

مسئول امتحانات آسکی

مسئول واحد ECT

مسئول واحد مداخلات ابزاری

 

 

CV

دکتر محبوبه بهرامی

 

 

CV

دکتر سمانه سادات وطن خواه

 

 

CV

دکتر هاجر سلیمی

 

 

CV

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir