اعضای هیات علمی روانپزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/02/07-13:20
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
دکتر سیدغفور موسوی مدیر گروه CV

 

دكتر ويكتوريا عمراني فرد

 

مسئول درمانگاه سالمندان

 

CV

 

دكتر غلامرضا خيرآبادي

 

رئیس مرکز تحقیقات علوم رفتاری

معاون پژوهشی گروه

مسئول درمانگاه اعتیاد

مسئول برگزاری گراندراند

 

 

CV

 

 

 دكتر شهلا آكوچكيان

 

رئیس بخش روانپزشکی زنان

 

 

CV

 

 

دكتر حميد افشار

 

رئیس مرکز تحقیقات روان تنی

 

CV

 

دكتر مهرداد صالحي

 

--

 

 

CV

 

دكتر مجيد بركتين

 

مسئول فلوشیپ نوروسایکیاتری

مسئول برگزاری دیس شارژ کنفرانس

 

CV

 

دكتر غلامرضا قاسمي

 

مسئول درمانگاه روانپزشکی اجتماعی

 

CV

 

دكتر مژگان كاراحمدي

 

--

 

 

CV

 

دكتر سرور آرمان

 

مسئول گروه روانپزشکی اطفال

رئیس بخش روانپزشکی کودک و نوجوان

 

CV

 

دكتر فرشته شكيبايي

 

مسئول درمانگاه اوتیسم

 

CV

 

دكتر كتايون شفيعي

معاون گروه

مسئول برگزاری ماژور راند

مسئول روانپزشکی رابط -مشاور

مسئول سخنرانی های گروه

 

CV

 

دکتر محمدرضا شعربافچی زاده

 

مسئول درمانگاه سایکوانکولوژی

مسئوب درمانگاه کنترل درد

مسئول آموزش کارورزان

مسئول امتحانات کتبی

 

 

CV

 

دکتر افسانه کرباسی عامل

 

مدیر برنامه دستیاری

 

CV

 

دکتر مریم امامی

 

مسئول واحد هات لاین

مسئول برگزاری ژورنال کلاب

 

 

CV

 

 

دکتر فاطمه سادات ناجی

 

رئیس بخش روانپزشکی مردان

مسئول امور کارآموزان گروه

مسئول امتحانات آسکی

مسئول واحد ECT

مسئول واحد مداخلات ابزاری

 

 

 

CV

 

دکتر محبوبه بهرامی

 

 

مسئول سایت گروه

 

CV

 

دکتر سمانه سادات وطن خواه

 

 

رئیس اورژانس روانپزشکی

 

CV

 

دکتر هاجر سلیمی

 

 

مسئول برگزاری گزارش صبحگاهی

مسئول درمانگاه ملال جنسی

 

CV

 

 

دکتر زهرا عبدالعالی

 

--

 

CV

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir