اعضای هیات علمی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/02/28-20:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
1

 

دکتر آتوسا ادیبی

 

http://isid.research.ac.ir/Atoosa_Adibi

2

 

دکتر رضا بصیرت نیا

 

http://isid.research.ac.ir/Reza_Basiratnia

3

 

دکتر محمد صالح جعفرپیشه

 

http://isid.research.ac.ir/Ghazaleh_JamlipourSufi

4

 

دکتر غزاله جمالی پور صوفی

 

http://isid.research.ac.ir/Ghazaleh_JamlipourSufi

5

 

دکتر سمیه حاجی احمدی

 

http://isid.research.ac.ir/Somayeh_HajiAhmadi

6

 

دکتر مهشید حقیقی

 

http://isid.research.ac.ir/Mahshid_Haghighi

7

 

دکتر علی حکمت نیا

 

http://isid.research.ac.ir/Ali_Hekmatnia

8

 

دکتر مسعود ربانی

 

http://isid.research.ac.ir/Masoud_Rabbani

9

 

دکتر مريم ریاحی نژاد

 

http://isid.research.ac.ir/Maryam_Riahinezhad

10

 

دكتر مهری سیروس

 

http://isid.research.ac.ir/Mehri_Sirous

11

 

 دكتر آذين شايگان فر

 

http://isid.research.ac.ir/Azin_Shayganfar

12

 

مهندس جمشيد شوشتريان

 

http://isid.research.ac.ir/Jamshid_Shoushtarian

13

دکتر مرضیه عالی نژاد

 

http://isid.research.ac.ir/Marziyeh_Alinezhad

14

 

دكتر فریبا علی خانی

 

http://isid.research.ac.ir/Fariba_Alikhani

15

 

مهندس بهزاد عمانی

 

http://isid.research.ac.ir/Behzad_Ommani

16

 

دكتر مریم فرقدانی

 

http://isid.research.ac.ir/Maryam_Farghadani

17

 

دكتر مهدی کرمی

 

http://isid.research.ac.ir/Mehdi_Karami

18

 

دكتر مریم مرادی

 

http://isid.research.ac.ir/Maryam_Moradi

19

 

دكتر محمد جواد مرعشی

 
20 دکتر سام میرفندرسکی  
21

 

دکتر علی نوروزی

 
22

 

دکتر هاشمی

 

http://isid.research.ac.ir/Peyman_Hashemi2

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir