اعضاء هیئت علمی گروه طب اورژانس

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/10/30-6:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
 دكتر رضا عزيزخاني CV
 دكتر بابك معصومي CV
 دكتركيهان گلشني CV
 دكتر اميد احمدي CV
 دكتر مهرداد اسماعيليان CV
 دكتر محمد نصر اصفهاني CV
 دكتر فرهاد حيدري CV
 دكتر سعيد مجيدي نژاد CV
دكتر مهدي نصر اصفهاني CV
 دكتر مجيد زماني CV
 دكتر عليرضا ابوطالبي CV
دكتر حامدخواجه باشي CV
 دكتر محسن فرقاني CV
دکتر آذردخت رحیمی نیک CV

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir