اعضاء هیئت علمی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/04/11-8:02
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
 دکتر محمد هاتف خرمی https://isid.research.ac.ir/MohammadHatef_Khorrami
 دكتر كيا نوري مهدوي https://isid.research.ac.ir/Kia_Nourimahdavi
 دكتر محمد حسين ايزد پناهي https://isid.research.ac.ir/MohammadHossein_Izadpanahi
 دكتر محمد يزداني https://isid.research.ac.ir/Mohammad_Yazdani
دكتر حميد مزدك https://isid.research.ac.ir/Hamid_Mazdak
دكتر فرهاد تدين https://isid.research.ac.ir/Farhad_Tadayyon
دكتر مهرداد محمدي https://isid.research.ac.ir/Mehrdad_MohammadiSichani
دكتر فرشيد عليزاده https://isid.research.ac.ir/Farshid_Alizadeh
دكتر مهتاب ضرغام https://isid.research.ac.ir/Mahtab_Zargham
 
دکتر نرجس صابری https://isid.research.ac.ir/Narjes_Saberi
دكتر امير جاويد https://isid.research.ac.ir/Amir_Javid
دكتر رضا کاظمی https://isid.research.ac.ir/Reza_Kazemi2
دكتر مهدي دهقاني  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir