اعضاء هیئت علمی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/11/25-16:07
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
رديف نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
1  دكتر محمد حسين ايزد پناهي

سامانه نوپا

CV

2 دكتر امير جاويد

سامانه نوپا

CV

3  دکتر محمد هاتف خرمی

سامانه نوپا

CV

 

4 دكتر مهدي دهقاني

سامانه نوپا

CV

5 دکتر نرجس صابری

سامانه  نوپا

CV

6 دكتر مهتاب ضرغام

سامانه نوپا

CV

7 دكتر فرشيد عليزاده

سامانه نوپا

CV

8 دکتر فرشاد قلی پور

سامانه نوپا

CV

9 دكتر رضا کاظمی

سامانه نوپا

CV

10 دكتر مهرداد محمدي

سامانه نوپا

CV

11 دكتر حميد مزدك

سامانه نوپا

CV

12  دكتر كيا نوري مهدوي

سامانه نوپا

CV

13 دکتر محمد یزدانی

سامانه نوپا

CV

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir