اسلایدها

تاریخ ایجاد شنبه,1395/08/29-11:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام اسلاید نام تنظیم کننده مشاهده اسلاید
     
sepsis2 دكتر رامين ايران پور  sepsis2
 NEC    NEC.ppt
مراقبت هاي نوزادان پس از تولد   دكتر صديقه قائمي  Drghaemi 1
 Seizures  دكتر صديقه قائمي  Drghemi 2
Neonatal Hypocalcemia دكتر صديقه قائمي  Drghemi 3
 High risk neonates  دكتر صديقه قائمي  Drghaemi 4
 Hydrops Fetalis  دكتر صديقه قائمي  Dr ghaemi5
 Neonatal Respiratory  دكتر صديقه قائمي  Dr ghaemi6
 Neonatal conjunctivitis  دكتر صديقه قائمي Dr ghaemi7
 Neonatal pneumonia  دكتر صديقه قائمي  Dr ghaemi8
.PPS.Breastfeeding   دكتر اميرمحمد آرمانيان  .PPS.Breastfeeding
 .PPS.Medications and Breastfeeding  دكتر اميرمحمد آرمانيان  .PPS.Medications and Breastfeeding
 .PPS.Nutrition and Metabolism in the High-Risk Neonate  دكتر اميرمحمد آرمانيان .PPS.Nutrition and Metabolism in the High-Risk Neonate 
 .PPS.RDS  دكتر اميرمحمد آرمانيان  .PPS.RDS
 .PPS.Seizures in Neonates  دكتر اميرمحمد آرمانيان  .PPS.Seizures in Neonates
 .PPS.sepsis-intern  دكتر اميرمحمد آرمانيان  .PPS.sepsis-intern
milkbaby دكتر اميرمحمد آرمانيان  milkbaby
 salamat  دكتر اميرمحمد آرمانيان  salamat
 Moraghebataghoshi  دكتر اميرمحمد آرمانيان  Moraghebataghoshi
 taghzieh  دكتر اميرمحمد آرمانيان  taghzieh
 Lymphadenopathy  دكتر محسن جاري  Lymphadenopathy
 رشد طبيعي و غير طبيعي منحني هاي رشد  دكتر محسن جاري  growth1
 نسخه نويسي داروهاي شايع در كودكان  دكتر محسن جاري  drug1
 Pediatric Physical Exam  دكتر محسن جاري  معاينه فيزيكي 1
 معاينه فيزيكي  دكتر محسن جاري  معاينه فيزيكي 2
 Fever in children دكتر سيد ناصرالدين مصطفوي  Faver
 Urinary tract infection in children  دكتر سيد ناصرالدين مصطفوي  Urinary
Diagnostic approach to the child with arthritis    دكتر سيد ناصرالدين مصطفوي  arthiritis
 سوختگي دكتر محسن جاري  Burn lecture
 limping دكتر سيدناصرالدين مصطفوي  limping
 fever  دكتر سيدناصرالدين مصطفوي  Fever and neutropeni
 Vaccination in Iran  دكتر سيدناصرالدين مصطفوي  Vaccination in Iran for pediatricians 1393.
Empiric antibiotic therapy 1394  دكتر سيدناصرالدين مصطفوي Empiric antibiotic therapy 1394 
بررسی-اختلال-هوشیاری-دراطفال.ppt دكتر محسن جاري كاهش سطح هوشياري
 
مانا دكتر محسن جاري مراقبت هاي ادغام يافته ناخوشي هاي اطفال
داروهاي شايع در كودكان دكتر رسول كرماني داروهاي شايع در كودكان
F.C دکتر مصطفوی F.C
FC for interns 1395 new دکتر مصطفوی FC for interns 1395 new

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir