ارزشیابی کارآموز1(Student) روانپزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/07/24-12:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
امتحان تئوری 2 واحد بصورت تستی- تشریحی
امتحان عملی 3 واحد

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir