برنامه آنکال اساتید و دستیاران و تقسیم بندی و برنامه درس دستیاران و

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/12/27-12:10
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برنامه آنکال اساتید و کشیک دستیاران بیمارستان الزهرا و کاشانی و تقسیم بندی اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی و نور بر روی سایت گروه می باشد .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir