گالری عکس

تصاویری از قسمتهای مختلف دانشکده پزشکی اصفهان.جهت دیدن تصاویر بزرگ روی آن کلیک کنید
دبیری1
تالار دکتر حکمی
تالار دکتر حکمی
تالار دکتر حکمی
تالار دکتر حکمی
تالار دکتر حکمی
تالار دکتر حکمی
تالار دکتر ادیب
تالار دکتر ادیب
تالار دکتر ادیب
تالار دکتر ادیب
محوطه دانشکده4
محوطه دانشکده3
محوطه دانشکده2
محوطه دانشکده
سالن مجلات الکترونیک
آزمایشگاه
راهرو دانشکده
ورودی
کلاس
تالار طباطبایی2
سالن مولاژعلوم تشریحی3
سالن مولاژعلوم تشریحی 2
سالن مولاژ علوم تشریحی
تالار طباطبائی
تالار هشت گوش
ورودی دانشکده پزشکی
عکس دانشکده

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir