رفتن به محتوای اصلی
x
 :نام ونام خانوادگی دکتر محمدرضا شریفی
: میزان تحصیلات

دکتری تخصصی پزشکی مولکولی

دانشیار گروه ژنتیک

: آدرس پست الكترونيكي mo_sharifi@med.mui.ac.ir
: سوابق اجرايي