رفتن به محتوای اصلی
x
:نام ونام خانوادگی دكتر مهرداد اسماعيليان 

: میزان تحصیلات

دکتری تخصصی طب اورژانس

: آدرس پست الكترونيكي m_esmailian@med.mui.ac.ir
: سوابق اجرايي