رفتن به محتوای اصلی
x
:نام ونام خانوادگی دكتر مينو موحدي
: میزان تحصیلات متخصص زنان و مامایی
 : آدرس پست الكترونيكي  movahediminoo@med.mui.ac.ir
: سوابق اجرایی