رفتن به محتوای اصلی
x
:نام ونام خانوادگی دکترمهدی نعمت بخش

: میزان تحصیلات

استاد گروه فیزیولوژی

: آدرس پست الكترونيكي  nematbakhsh@med.mui.ac.ir
: سوابق اجرايي    

-معاون پژوهشی دانشگاه

-معاون آموزشی دانشگاه

-مشاور عالی معاون آموزشی دانشگاه

-مشاورعالی ریاست دانشکده پزشکی در امور اجرایی

-ریاست دانشکده پزشکی