رفتن به محتوای اصلی
x

پیرو جلسات معرفی کیس روزپنجشنبه ودرخواست همکاران برای آشنایی با اصول کارکرد وکاربردهای اکسیژن هیپرباریک ، از جناب آقای دکتر سعید فرزانه دعوت کردیم تا در تاریخ 25/6/1400 با فیلم و سخنرانی موضوع را معرفی نمایند