رفتن به محتوای اصلی
x

  

 

:نام ونام خانوادگی دکتر رضا خدیوی

: میزان تحصیلات دانشیار گروه پزشکی اجتماعی
 : آدرس پست الكترونيكي khadivi@med.mui.ac.ir
 : سوابق اجرايي