رفتن به محتوای اصلی
x
:نام ونام خانوادگی دکترمجتبی رحیمی 

: میزان تحصیلات

 دانشیار گروه بیهوشی

دانشنامه تخصصی بیهوشی و مراقبتهای ویژه

: آدرس پست الكترونيكي   rahimi@med.mui.ac.ir
: سوابق اجرايي    

- عضویت در گروه بیهوشی دانشکده پزشکی به عنوان هیئت علمی از سال 1380

- مسئول آموزش دانشجویان هوشبری از سال 1382 لغایت 1387

- مسئول بخش بیهوشی مرکز درمانی نور و حضرت علی اصغر

- مسئول ICU آیت الله کاشانی

- رئیس مرکز آموزش درمانی آیت الله کاشانی از سال 1386 لغایت 1388

- معاون درمان دانشگاه از سال 1388 لغایت 1392

- معاون درمان و امور بیمارستانهای دانشکده پزشکی

-مشاور دانشکده پزشکی در علوم بالینی