رفتن به محتوای اصلی
x

دفتر ریاست دانشکده پزشکی

نام و نام خانوادگی

سمت

رشته و مدرک تحصیلی

شماره تماس عکس

مهین امین الرعایا

رئیس دفتر ریاست دانشکده

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

37929063  
رقیه یداللهی مسوول پیگیری امور دفتری ریاست دیپلم 37929001  

مرضیه حسینی

مسوول امور اداری دفتر ریاست

کارشناس IT

37929203