كارگاه توليد و پژوهش قطعات پلاستينيشن در ايران براي اولين بار در سال 1371

در اين دانشكده تاسيس شده است